Wyceń bramę garażową Zamów katalog
Znajdź swój salon

Użyj obecnej lokalizacji

Zobacz więcej
Pokaż wybrany
Zobacz listę wszystkich salonów
27.09.2023 po Termomodernizacja

Audyt energetyczny krok po kroku

Wiedza i kompetencje inżynierów są podstawą wszelkich działań budowlanych, dlatego audyt energetyczny to kluczowy element termomodernizacji budynku i punkt odniesienia dla dobrze wykonanych inwestycji.

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to badanie mające na celu określenie ilości zużywanej energii oraz jej optymalizacja. Audyt może być przeprowadzony pod kątem wybranych zagadnień lub całościowo. Kluczowym elementem audytu jest doradztwo, które ukierunkowuje rozwój lub ewentualną modernizację budynku. Z tego wynika również synonimiczna nazwa audytu – termomodernizacyjny. Jest to działanie ściśle uwarunkowane prawnie, oparte o ustawę z 1998 roku oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  2008 roku odnośnie audytu energetycznego. Wg powyższych dokumentów, podstawowe elementy audytu to:

 • inwentaryzacja budynku zawierająca badania techniczno-budowlane,
 • ocena i doradztwo dotyczące stanu technicznego budynku,
 • dokumentację techniczną niezbędną do podjęcia działań termomodernizacyjnych oraz usprawnień,
 • kosztorys uwzględniający koszty w/w działań.

 

Bardzo często audyt energetyczny mylony jest z certyfikatem energetycznym. Co to jest audyt energetyczny a co certyfikat? Certyfikat to dokument, który określa klasę energetyczną budynku, natomiast audyt przeprowadzany jest w celu sprawdzenia sprawności instalacji grzewczej.

Pierwszy krokiem podczas wykonywania audytu energetycznego jest analiza aktualnego stanu budynku. Biorąc pod uwagę m.in. wizję lokalną i dokumentację techniczną, określa się sprawność instalacji oraz zapotrzebowanie na ciepło podczas standardowego okresu grzewczego. Uzyskane parametry stanowią model matematyczny, który należy skonfrontować z rzeczywistością. Jeśli powstają rozbieżności należy dokonywane są korekty i dodatkowe badania. Kolejny krok jest newralgiczny dla dobrze przeprowadzonego audytu. To analiza możliwych usprawnień i modernizacji. Proponowane działania nie dotyczą tylko aspektów technicznych, ale również organizacyjnych (np. przeszkolenie kadry pracowniczej) i prawnych (np. zmiana taryfy energetycznej). Następne kroki dotyczą rentowności inwestycji. Pierwszy etap to określenie nakładów inwestycyjnych na podstawie rozeznania obecnej sytuacji na rynku. Następnie obliczane są oszczędności, które zostaną wygenerowane przez podjęte działania. Obie te wartości stanowią składowe analizy opłacalności inwestycji.

Bardzo często firma przeprowadzająca audyt pomaga klientowi w uzyskaniu dotacji na termomodernizację budynku.

Kto może wykonywać audyt energetyczny?

O tym, kto to jest audytor energetyczny, informuje w/w ustawa. Aby móc się starać o zostanie pełnoprawnym audytorem należy:

 • posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z art. 14, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • ukończyć studia wyższe ( inżynierskie, z zakresu energetyki, budownictwa lub pokrewne)
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie być karanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa finansowe.

 

Oprócz tego, kandydat na audytora energetycznego musi przejść specjalne szkolenie oraz zdać egzamin przeprowadzony przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Po co audyt energetyczny? Program Czyste Powietrze

Audyt energetyczny domu jednorodzinnego bądź budynku o charakterze publicznym jest pierwszym i podstawowym krokiem w planowaniu przeprowadzenia termomodernizacji. Wszystkie przeprowadzone później działania powinny być zaplanowanym następstwem audytu. Bardzo często są to inwestycje wymagające dużych nakładów finansowych. Z myślą o tym powstał program Czyste Powietrze. Program ruszył we wrześniu 2018 roku i potrwa aż do 2029 roku. Ma on na celu poprawę jakości powietrza i stanu środowiska poprzez ograniczenie emisji szkodliwych związków, które powstają w wyniku używania przestarzałych kotłów i nieefektywnych paliw. Program oferuje wsparcie finansowe na przeprowadzenie termomodernizacji budynków oraz wymianę kotłów na zgodne z najnowszymi normami. Co więcej, dofinansowanie obejmuje wymianę okien, poprawę izolacji przegród nieprzeźroczystych oraz inwestycję w odnawialne źródła energii. Beneficjentami programu są właściciele istniejących budynków jednorodzinnych lub inwestorzy, którzy otrzymali zgodę na budowę domu, a nie przekazali go jeszcze do użytku. Wysokość dotacji w głównej mierze zależy od miesięcznych dochodów zainteresowanego i może wynieść nawet 90% kosztów. Dofinansowanie może mieć formę dotacji lub pożyczki. Warto zaznaczyć, że termomodernizacja w rozumieniu programu Czyste Powietrze to:

 

Prace objęte umową muszą być zakończone do 30.06.2029 roku.

Audyt energetyczny budynku – cena

Koszt audytu jest zróżnicowany i zależy od rodzaju audytowanego budynku. Wyróżnia się pięć grup budynków:

 • grupa I – budynki jednorodzinne,
 • grupa II – budynki wielorodzinne, hotele, biurowce,
 • grupa III – szkoły, szpitale, duże budynki użyteczności publicznej,
 • grupa IV – szkoły, szpitale, duże budynki użyteczności publicznej z kotłownią wbudowaną, której modernizację należy rozpatrzyć w audycie budynku,

 

Orientacyjne ceny audytów to:

 • budynki grupy I – 1 000 – 1 800 zł,
 • budynki grupy II – 2 500 – 4 000 zł,
 • budynki grupy III – od 4 500 zł,
 • budynki grupy IV – od 5 500 zł.

 

Dla klientów indywidualnych program Czyste Powietrze zapewnia dofinansowanie do wykonania audytów, które może wynosić nawet 1000 zł. Można uzyskać również wsparcie finansowe na inne ekspertyzy (ornitologiczne i chiropterologiczne). Dobrze opracowany audyt energetyczny niesie ze sobą wiele pozytywnych zmian, które wpływają na energooszczędność budynku. Należy pamiętać, że inwestycje poczynione na poczet nowoczesnych instalacji grzewczych i izolacji domu zwracają się, podnosząc przy tym komfort użytkowania budynku.