Wyceń bramę garażową Zamów katalog
Znajdź swój salon

Użyj obecnej lokalizacji

Zobacz więcej
Pokaż wybrany
Zobacz listę wszystkich salonów
27.09.2023 po Termomodernizacja

Ulga termomodernizacyjna w 2023 – co i jak odliczyć?

Zgodnie z badaniami WHO, każdego roku na skutek smogu oraz wywołanych przez niego chorób umiera nawet 50 tysięcy osób w Polsce. Głównym źródłem zanieczyszczeń są tak zwane “kopciuchy” – wykorzystywane w gospodarstwach domowych kotły oraz piece niskiej emisji.

Aby zachęcić Polaków do wymiany źródeł ciepła oraz ocieplania domów, wprowadzone zostały takie programy jak “Czyste powietrze” czy “Mój prąd”. Bardzo ważnym elementem działań na rzecz poprawy jakości powietrza jest także ulga termomodernizacyjna. Jest to ulga podatkowa, która polega na możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez odjęcie od niej kosztów termomodernizacji budynku. Na skutek takiego działania zmniejszeniu ulega zobowiązanie podatkowe.

Ulga termomodernizacyjna – czy będzie w 2023?

Ulga termomodernizacyjna w 2023 roku będzie obowiązywać na podobnych zasadach co w roku poprzednim. Podatnicy ponownie mają możliwość odliczenia od podatku wydatków poniesionych m.in. na ulepszenia, dzięki którym zmniejszone zostaje zapotrzebowanie budynku na energię oraz wodę użytkową, a także straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych. Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest także zamiana źródeł energii na odnawialne.

Ulga termomodernizacyjna 2023 – warunki

Zgodnie z zasadami przyznawania ulgi termomodernizacyjnej w 2023 roku, kwota odliczenia może wynosić maksymalnie 53 000 zł. Dotyczy to wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w już istniejących budynkach, których właścicielem jest osoba, która korzysta z ulgi. 

W przypadku wydatków opodatkowanych podatkiem VAT odliczyć można kwotę razem z podatkiem, o ile nie został on odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Ulga termomodernizacyjna 2023 – kto może skorzystać?

Dla osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania najważniejsze jest to, komu przysługuje ulga termomodernizacyjna w 2023 roku. Zgodnie z przepisami, prawo do jej otrzymania mają osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Osoby te mogą osiągać dochody, które podlegają opodatkowaniu:

 • podatkiem liniowym,
 • według skali podatkowej,
 • te, których przychody są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

Z ulgi termomodernizacyjnej w 2023 roku skorzystać mogą też emeryci.

Co ważne, ulgę termomodernizacyjną mogą odliczyć właściciele i współwłaściciele już istniejących budynków. Nie oznacza to jednak, że nie mogą z niej skorzystać osoby, które dom wybudowały niedawno. W 2022 ulga termomodernizacyjna dla nowych domów przysługuje wtedy, gdy zostały one ukończone przed rozpoczęciem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Ulga termomodernizacyjna 2023 – co można odliczyć?

Ulga termomodernizacyjna to zachęta dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, którzy są w stanie sfinansować przedsięwzięcie ze środków własnych bądź z pożyczki lub kredytu. Możliwość ta dotyczy jednak tylko określonych materiałów oraz usług, zgodnych z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, w ramach ulgi termomodernizacyjnej w 2023 można odliczyć:

 • pompy ciepła,
 • ogniwa fotowoltaiczne,
 • węzeł cieplny,
 • stolarkę okienną i drzwiową (okna, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, bramy garażowe),
 • kotły, zbiorniki na gaz, kolektory,
 • materiały budowlane wykorzystane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów,
 • przyłącza do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

 

Odliczeniu podlegają także usługi:

 • audyt energetyczny,
 • dokumentacja projektowa,
 • docieplenie,
 • wymiana stolarki,
 • montaż kotła oraz urządzeń.

Ulga termomodernizacyjna 2023 – jak obliczyć?

W przypadku ulgi termomodernizacyjnej w 2023 roku limit wydatków, które można odliczyć od podatku, wynosi 53 tysiące złotych. Co ważne, kwota ta odnosi się do wszystkich przedsięwzięć we wszystkich budynkach, których właścicielem lub współwłaścicielem jest osoba chcąca skorzystać z ulgi. Oznacza to, że mając kilka budynków, odliczyć można łącznie 53 tysiące złotych, a nie po 53 tysiące na każdy obiekt.

Wydatki opodatkowane podatkiem VAT odliczyć należy w całości, razem z podatkiem; wyjątkiem jest sytuacja, w której podatek VAT został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Ulga może być odliczona na podstawie faktur wystawionych przez czynnego podatnika VAT. Uznawane są także faktury zawierające podatki od wartości dodanej wystawione przez podmioty z państwa będącego członkiem UE.

Ulga odliczana jest w zeznaniu podatkowym od dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym, według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W praktyce to, ile wynosi ulga termomodernizacyjna w 2022 zależy od rodzaju opodatkowania.

Ulga termomodernizacyjna 2023 – kalkulator

To, jaki procent poniesionych wydatków wyniesie ulga termomodernizacyjna w 2023 roku, zależy od wspomnianego rodzaju opodatkowania, a w przypadku osób rozliczających się według skali podatkowej – także od progu podatkowego. 

Obliczenie dokładnej kwoty nie jest jednak trudne. Przykładowo, ulga termomodernizacyjna w 2023 roku dla osoby, która uzyskała dochód w wysokości 80 000 złotych i rozlicza się według skali podatkowej, a której wydatki na przedsięwzięcie wyniosły (na podstawie faktur VAT) 36 tysięcy złotych, będzie miała wysokość 6120 zł. Oblicza się to na podstawie wartości podatku dla danego progu podatkowego (w tym przypadku dochód wyniósł mniej niż 85 528 zł, co oznacza pierwszy próg podatkowy; wysokość podatku wynosi w tym przypadku 17%.). Następnie poniesione wydatki odliczane od podstawy opodatkowania należy pomnożyć przez wysokość podatku. W tym przypadku:

36 000 x 17% = 6 120 zł

Ulga termomodernizacyjna 2023 – jakie dokumenty?

Dokumenty, jakie przy uldze termomodernizacyjnej potrzebne są do jej prawidłowego odliczenia, to przede wszystkim faktury VAT za wydatki związane z inwestycją oraz PIT/O.

W przypadku faktur ważne jest to, by zbierać jedynie dokumenty z roku, którego dotyczy dane zeznanie. Kwotę ze wszystkich rachunków trzeba do siebie dodać, a następnie odjąć od przychodu lub dochodu podczas wypełniania zeznania podatkowego. Dane te muszą być uzupełnione w części B. dokumentu PIT/O, w polu “Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”. PIT/O z kolei może być złożony z zeznaniami:

 • PIT-28,
 • PIT-28S,
 • PIT-36,
 • PIT-36S,
 • PIT-36L,
 • PIT-36LS,
 • PIT-37.

 

Odliczając ulgę termomodernizacyjną należy zwrócić też uwagę na rodzaj rozliczenia. Przy ryczałcie ulgę termomodernizacyjną w 2023 należy odliczyć od przychodu. Z kolei w przypadku podatku liniowego lub skali podatkowej, odliczana jest ona od dochodu (tj. przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania).

Ponadto wliczając konkretne wydatki do listy kosztów termomodernizacji trzeba upewnić się, że znajdują się one w określonym przez ustawodawcę dla obowiązującej w 2023 roku ulgi termomodernizacyjnej wykazie materiałów i usług, które podlegają odliczeniu.

Ulga termomodernizacyjna – kiedy można obliczyć?

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, kiedy to weszły w życie przepisy wprowadzone przez Ustawę z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2246). Oznacza to, że poniesione wydatki związane z termomodernizacją domu pierwszy raz można było odliczyć od podatku w 2020 roku.

Ulga termomodernizacyjna w 2023 roku przysługuje osobom, które wydatki na ten cel poniosły w roku 2022; wyjątkiem jest sytuacja, w której wydatki nie znajdują pokrycia w rocznym dochodzie lub przychodzie podatnika. W takiej sytuacji możliwe jest rozliczenie ulgi w kolejnych latach.

Ulga termomodernizacyjna – do kiedy?

Ważne jest to, do kiedy obowiązuje ulga termomodernizacyjna. Wydatki na przedsięwzięcia z tego zakresu, które nie znalazły pokrycie w przychodzie za dany rok podatkowy, można odliczać do 6 lat od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Warto jednak mieć na uwadze, że jeśli przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie zostanie zrealizowane w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek, ulga będzie musiała być zwrócona. Zwrot polega na doliczeniu do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ww. termin kwoty, która została wcześniej odliczona.

Obowiązujące w 2023 roku zasady rozliczania ulgi termomodernizacyjnej nie są skomplikowane. W praktyce w tym celu należy rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne, nabywając tylko te produkty i usługi, które zostały uwzględnione w wykazie ministerialnym. Dodatkowo prace muszą być zakończone w ciągu trzech lat. W tym czasie można na bieżąco odliczać ponoszone w danym roku wydatki w deklaracji PIT. Można skorzystać z jednego z wielu programów ułatwiających wypełnienie deklaracji podatkowej, zmniejszając ryzyko popełnienia kosztownego błędu.